Tablica ogłoszeń

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;
 3. Podanie danych w celu powiadamiania o zajęciach i warsztatach, wykładach, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych jest dobrowolne;
 4. Numer telefonu Czytelnika  lub Uczestnika  może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.
  4. powiadamiania o zmianie terminu zajęć i warsztatów
  5. powiadamianiu o zmianach organizacji planu zajęć i harmonogramu warsztatów

Kategorie odbiorców danych

Udostępnianie danych nie jest przewidywane, za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą może być przekazany firmie zajmującej się wysyłką wiadomości SMS.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych wynosi:

 1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna-Kulturoteka w Cegłowie ul. Piłsudskiego 22 Cegłów
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
 3. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Deklaracja dostępności Klubu Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Klub Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klubu Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • Brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Brak mapy serwisu

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Wójcik.
 • E-mail: d.wojcik@ceglow.pl
 • Telefon: +48 881 405 491

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie
 • Adres: ul Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów
 • E-mail: t.lempkowski@ceglow.pl
 • Telefon: +48 535 288 259

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie znajduje się przy ul. Józefa Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne – od ul. Józefa Piłsudskiego, pozostałe dwa – od strony parkingu z tyłu budynku. Do  wejścia głównego prowadzą schody. na taras, z którego jest bezpośrednie wejście dwuskrzydłowymi drzwiami do budynku Klubu .Wzdłuż tarasu, od strony ul. Dobrzyckiego usytuowany jest podjazd z poręczami  dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich,, prowadzący do wejścia głównego. Przy wejściu głównym usytuowany jest hol z szatnią oraz wejścia do toalet. Z holu na tym samym poziomie jest wejście do sali widowiskowej z małą sceną i zapleczem sceny.. Obok sali widowiskowej znajduje się wejście do korytarza bocznego, przy którym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dla pracowników, kuchnia oraz pokój biurowy. Z korytarza prowadzą schody w dół na poziom – 1, na którym mieści się długi korytarz z dostępem do toalety wraz z umywalnia, małą salą warsztatową nr.6, salą muzyczną nr. 4, studiem muzycznym  Lazarus nr 3, salą plastyczną nr 1 oraz pomieszczeniem wielofunkcyjnym nr. 5. Na tym poziomie znajduje się również archiwum – sala nr. 7 i pomieszczenie gospodarcze z licznikami wody.. Dwa tylne wejścia: górne z dostępem po schodach do kuchni oraz dolne z dostępem po schodach w dół do poziomu -1. Cały budynek znajduje się na dwóch poziomach, górnym, dostępnym wejściem po schodach lub podjazdem bez progów oraz dolnym, z dostępem po schodach w dół z progami. Tylne wejście po schodach w górę jest wejściem technicznym. Na scenę znajdującą się w sali widowiskowej prowadzą trzystopniowe schody bez barku możliwości wjazdu wózka. Scena nie posiada platformy windowej.

 • Wszystkie drzwi i przejścia między holem, salą widowiskową, korytarzem bocznym, pomieszczeniem biurowym i kuchnią  szerokością zapewniają dostęp dla wózków.
 • Sale na poziomie – 1 z uwagi na schody w dół bez podjazdu są niedostępne dla wózków.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w części głównej budynku na poziomie górnym z boku sali widowiskowej
 • Na parkingu z tyłu budynku Klubu wyznaczone jest  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Pomieszczenia dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Oznaczone i czytelny układ wejścia głównego ze schodami i podjazdu do budynku;
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością;
 • Strefy budynku kluby oznakowane numerycznie ze schematem poszczególnych pomieszczeń
 • Łatwy dostęp do biura Klubu, z możliwością  wjazdu wózkiem i bez lady recepcyjnej
 • Dwa wyjścia  ewakuacyjne, jedno z możliwością zjazdu wózkiem
 • Dostosowanie sali widowiskowej i zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • Możliwość realizacji zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi  niepełnosprawnościami.
 • Strona www Klubu posiada wersję mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety..

Inne informacje i oświadczenia

Utrudnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • Brak możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych, odbywających się na poziomie – 1 osób na wózkach (schody w dół wewnętrzne i zewnętrzne, wąskie przedsionki)
 • Brak systemu przyzywania pomocy  w toaletach;
 • Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego
 • Brak klimatyzacji – utrudnienie w sali widowiskowej w miesiącach letnich dla osób z niewydolnością krążeniowo oddechową.

Do pobrania karty uczestnika zajęć:

Od 2 stycznia 2018 wpłaty za zajęcia i warsztaty odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze wnosimy na konto: Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, ul Piłsudskiego 39      z dopiskiem rodzaju warsztatów lub zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze !

Bank B. S. Mrozy o/Cegłów nr 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na niską frekwencję zajęcia Akademii Małego Bąbla są zawieszone do czasu uzupełnienia ilości chętnych uczestników.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną w dniu 19 października Tabelą opłat za zajęcia. Tabela dostępna jest w zakładce DOKUMENTY lub poniżej

PROPOZYCJE PROGRAMOWE NA ROK 2017-plakat A-1

Do pobrania tygodniowy harmonogram zajęć:

 •      tygodniowy plan zajęć w KKZ w trakcie aktualizacji !

Prosimy o zapoznanie się z Kalendarzem planowanych imprez i wydarzeń na rok 2017

Pobierz dokument PDF Harmonogram wydarzeń KKZ na rok 2019 r. w trakcie aktualizacji !

Tabela opłat za warsztaty i zajęcia w Klubie

Prosimy o zapoznanie się z tabelą opłat za warsztaty i zajęcia w naszym ośrodku – do pobrania w zakładce Dokumenty. Jednocześnie przypominamy o obowiązku wypełnienia i złożenia do biura lub instruktora prowadzącego karty uczestnika ! Wypełnienie karty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Klubu Kulturalne Zacisze – do pobrania w zakładce Dokumenty. Bardzo prosimy         o terminowe wnoszenie opłat za zajęcia. Przypominamy życzliwie, że zgodnie z regulaminem brak opłaty może spowodować skreślenie uczestnika z zajęć ! Prowadzący zajęcia zostali zobowiązani do sprawdzania potwierdzeń wnoszonych opłat. W przypadku ich braku będą egzekwować brak możliwości uczestnictwa w prowadzonych przez nich zajęciach !

Zmiana terminu warsztatów wokalnych !

Z uwagi na odbywający się w Warszawie Festiwal im. Danuty Rinn, w którym jurorem jest Pani Anna Osmakowicz zajęcia z dnia 11 października (wtorek) zostają przeniesione na 12 października (środa). Grafik godzinowy poszczególnych lekcji nie ulega zmianie !

Za utrudnienia przepraszamy !

Zespół Klubu Kulturalne Zacisze

propozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

Plakat do pobrania w zakładce HARMONOGRAM !

lub pobierz tutajPobierz dokument PDFpropozycje-programowe-kulturalne-zacisze-sezon-2016-2017-kolor-2-page-001

#05.09.2016  

Prosimy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów o pilne uzupełnienie zaległych opłat za zajęcia i warsztaty w jak najszybszym terminie. Brak wpływu tych należności na konto Gminy Cegłów spowoduje brak możliwości zapisania dziecka na zajęcia w sezonie 2016/17. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny!

Od nowego sezonu istnieje możliwość wnoszenia opłat u prowadzącego warsztaty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu ! Dane do przelewu oraz godziny pracy kasy widnieją poniżej.

#27.11.2015

Informujemy, że instruktorzy są osobami decyzyjnymi w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć.

Instruktor ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach w przypadku nie spełnienia warunków Regulaminu Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Decyzją instruktora uczestnik może zostać nie dopuszczony do zajęć, jeśli nie ma odpowiedniego obuwia lub nie dokonał zmiany obuwia przed wejściem na salę zajęć.


Ważna Informacja

Przypominamy o konieczności dokonania opłat  za warsztaty i zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca zgodnie z Regulaminem Uczestnika Zajęć w Klubie Kulturalne Zacisze.

Prosimy o uzupełnienie należnych opłat za poprzednie miesiące oraz zajęcia wakacyjne !

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KULTUROTEKA W CEGŁOWIE
BANK SPÓŁDZIELCZY MROZY O/CEGŁÓW
numer konta 92 9227 0004 0000 1238 2000 0070

Przy dokonywaniu płatności należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika zajęć,
 • rodzaj zajęć (np. plastyka, warsztaty emisji głosu, karaoke, Akademia Małego Bąbla)
 • imię i nazwisko instruktora lub nazwę prowadzącego (np: Studio Tańca “Mako”)
 • okres za jaki jest wnoszona opłata (np.: 10.2015 lub październik 2015)

Jeżeli wnoszona jest opłata za okres dłuższy, prosimy o podanie miesięcy (np.: 01/02/03.2016 lub styczeń/luty/marzec 2016) z dopiskiem KKZ.

#25.11.2015

Zajęcia z Panią Anną Osmakowicz od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 20 grudnia 2015 roku  będą rozpoczynały się od godziny 14:00 w dniach środa, czwartek i niedziela.

Zajęcia Zespołu Wokalnego “ZORZA” zostały włączone do zajęć ogólnych według ustaleń indywidualnych z instruktorem – Panią Anną Osmakowicz.

#24.11.2015

Z Harmonogramu wyłączone zostają zajęcia Zespołu Wokalnego “Zorza” w środę w godzinach 11 – 14.

W Harmonogramie przesunięte zostają zajęcia niedzielne z Panią Anną Osmakowicz. Rozpoczęcie od godziny 14:00. Zakończenie – według ustaleń z instruktorem nie później niż 17:30.

Powyższe zmiany zostały już umieszczone w aktualnym Tygodniowym Rozkładzie Zajęć.

Harmonogram pozostałych zajęć pozostaje bez zmian.

Skip to content