Regulamin

Klubu Kulturalne Zacisze

Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Klub Kultury Zacisze zwany dalej KKZ prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną w oparciu o Statut Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie
 2. KKZ działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
  b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn .zm.)
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7, ust. 1, pkt. 9 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
  d) niniejszego regulaminu
  e) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

 1. Organizatorem KKZ jest Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie
 2. Nadzór nad działalnością sprawuje Organizator

§ 3

 1. Siedziba KKZ mieści się w Cegłowie, ul Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów
 2. KKZ prowadzi działalność na obszarze Gminy Cegłów
 3. W ramach współpracy z innymi podmiotami, a także gdy wymaga tego realizacja zadań programowych KKZ może działać poza obszarem Gminy

Rozdział 2: Cele i przedmiot działania

§ 4

 1. KKZ prowadzi działalność kulturalną i edukacji kulturalnej na rzecz mieszkańców w zakresie wychowania, upowszechniania kultury i sztuki, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.
 2. Do podstawowych zadań KKZ należy:

a) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionu, dziedzictwa kulturowego Gminy Cegłów i Mazowsza
b) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
c) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i twórczej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych
d) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, artystycznych i intelektualnych mieszkańców gminy
e) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych, kultywowania tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu
f ) kształtowanie nawyków mieszkańców do współtworzenia i aktywnego odbioru różnorodnych form spędzenia czasu wolnego
g) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, twórczej, ruchowej i rekreacyjnej oraz hobbistycznej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych
h) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i wychowania
i) prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi tego typu placówkami
j ) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej

 1. KKZ może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Cegłów i podmiotów działających na jej terenie.

§ 5

 1. Organizator może prowadzić działalność w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane środki przeznaczone będą na realizację celów programowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności KKZ
 2. Prowadzenie działalności o której mowa w § 5 pkt. 1 może odbywać się poprzez:

a) prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych
b) prowadzenie szkoleń
c) sprzedaż dzieł sztuki regionalnej, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych
d) prowadzenie działalności wydawniczej
e) organizowanie imprez rozrywkowych, wydarzeń artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych
f) prowadzenie działalności multimedialnej i kinowej
g) organizowanie wystaw
h) udostępnianie w formie prawem dozwolonej Sali widowiskowej, pomieszczeń, powierzchni oraz urządzeń i wyposażenia KKZ
i) prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy
j) organizację wycieczek i innych form wypoczynku

§ 6

Na terenie KKZ mogą działać stowarzyszenia i organizacje społeczne

Rozdział 3: Zarządzanie i organizacja

§ 7

Działalność KKZ nadzoruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

§ 8

Organizację wewnętrzną KKZ może określać regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Rozdział 4: Gospodarka finansowa

§ 9

 1. KKZ prowadzi działalność w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności
  ich wykorzystania.
 2. Działalność programowa KKZ finansowana jest:
  a) z dotacji podmiotowych przyznanych z wydzielonego na ten cel budżetu Organizatora
  przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności oraz utrzymanie i konserwację siedziby
  b) z dotacji celowych przyznanych na realizację określonych wydarzeń, zadań i programów
  c) ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności, określonej w § 5
  d) ze środków otrzymanych w formie darowizny i innej od osób fizycznych i prawnych
  e) ze środków uzyskanych z innych źródeł
 3. Podstawą gospodarki finansowej KKZ jest okresowy, kwartalny i roczny plan finansowy
  zatwierdzony przez Organizatora z zachowaniem wysokości przyznanej dotacji

Rozdział 5: Postanowienia końcowe

§ 10

Przekształcenie lub likwidacja KKZ może nastąpić na podstawie zarządzenia Organizatora lub uchwały Organu Stanowiącego utworzenie Samorządowej Instytucji Kultury

§ 11

Zmiany w Regulaminie KKZ mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania

§ 12

Z dniem powołania na podstawie Uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XLV/317/17 z dnia 23 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie traci moc dotychczasowy Regulamin Klubu Kulturalne Zacisze

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Regulamin Klubu Kulturalne Zacisze GBPK od 1.01.2018 r (*.docx)

Regulamin Klubu Kulturalne Zacisze GBPK od 1.01.2018 r (*.pdf)

Skip to content