Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Klubu Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie

Klub Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klubu Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • Brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Brak mapy serwisu

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Wójcik.
 • E-mail: d.wojcik@ceglow.pl
 • Telefon: +48 881 405 491

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie
 • Adres: ul Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów
 • E-mail: t.lempkowski@ceglow.pl
 • Telefon: +48 535 288 259

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Klub Kulturalne Zacisze Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie znajduje się przy ul. Józefa Piłsudskiego 39, 05-319 Cegłów.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne – od ul. Józefa Piłsudskiego, pozostałe dwa – od strony parkingu z tyłu budynku. Do  wejścia głównego prowadzą schody. na taras, z którego jest bezpośrednie wejście dwuskrzydłowymi drzwiami do budynku Klubu .Wzdłuż tarasu, od strony ul. Dobrzyckiego usytuowany jest podjazd z poręczami  dla osób z niepełnosprawnościami, np. dla wózków inwalidzkich,, prowadzący do wejścia głównego. Przy wejściu głównym usytuowany jest hol z szatnią oraz wejścia do toalet. Z holu na tym samym poziomie jest wejście do sali widowiskowej z małą sceną i zapleczem sceny.. Obok sali widowiskowej znajduje się wejście do korytarza bocznego, przy którym znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta dla pracowników, kuchnia oraz pokój biurowy. Z korytarza prowadzą schody w dół na poziom – 1, na którym mieści się długi korytarz z dostępem do toalety wraz z umywalnia, małą salą warsztatową nr.6, salą muzyczną nr. 4, studiem muzycznym  Lazarus nr 3, salą plastyczną nr 1 oraz pomieszczeniem wielofunkcyjnym nr. 5. Na tym poziomie znajduje się również archiwum – sala nr. 7 i pomieszczenie gospodarcze z licznikami wody.. Dwa tylne wejścia: górne z dostępem po schodach do kuchni oraz dolne z dostępem po schodach w dół do poziomu -1. Cały budynek znajduje się na dwóch poziomach, górnym, dostępnym wejściem po schodach lub podjazdem bez progów oraz dolnym, z dostępem po schodach w dół z progami. Tylne wejście po schodach w górę jest wejściem technicznym. Na scenę znajdującą się w sali widowiskowej prowadzą trzystopniowe schody bez barku możliwości wjazdu wózka. Scena nie posiada platformy windowej.

 • Wszystkie drzwi i przejścia między holem, salą widowiskową, korytarzem bocznym, pomieszczeniem biurowym i kuchnią  szerokością zapewniają dostęp dla wózków.
 • Sale na poziomie – 1 z uwagi na schody w dół bez podjazdu są niedostępne dla wózków.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w części głównej budynku na poziomie górnym z boku sali widowiskowej
 • Na parkingu z tyłu budynku Klubu wyznaczone jest  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Pomieszczenia dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Oznaczone i czytelny układ wejścia głównego ze schodami i podjazdu do budynku;
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością;
 • Strefy budynku kluby oznakowane numerycznie ze schematem poszczególnych pomieszczeń
 • Łatwy dostęp do biura Klubu, z możliwością  wjazdu wózkiem i bez lady recepcyjnej
 • Dwa wyjścia  ewakuacyjne, jedno z możliwością zjazdu wózkiem
 • Dostosowanie sali widowiskowej i zaplecza dla użytkowników z niepełnosprawnością;                                                                                         
 • Możliwość realizacji zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi  niepełnosprawnościami.
 • Strona www Klubu posiada wersję mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety..

Inne informacje i oświadczenia

Utrudnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • Brak możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych, odbywających się na poziomie – 1 osób na wózkach (schody w dół wewnętrzne i zewnętrzne, wąskie przedsionki)
 • Brak systemu przyzywania pomocy  w toaletach;
 • Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego
 • Brak klimatyzacji – utrudnienie w sali widowiskowej w miesiącach letnich dla osób z niewydolnością krążeniowo oddechową.

.

Skip to content